תקנון האתר

1. הגדרות
בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:
1.1. "מכון איתן" – חנה רות אברהם ע.מ. 013232814
1.2. "החנות" ו/או "האתר" – טופס ההרשמה לשיעורים, הרצאות ו/או סדנאות של מכון איתן באתר האינטרנט;
1.3. "גולש" – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר "מכון איתן" באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט;
1.4. "משתתף" – גולש שביצע שנרשם לאחד מהשיעורים, הרצאות ו/או סדנאות המפורסמים באתר האינטרנט;
1.5. "הרשמה" – הרשמה לשיעורים, הרצאות ו/או סדנאות בהתאם להוראות בתקנון זה.
2. כללי
2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מכון
איתן. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2.2. גלישה באתר ו/או רכישת שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש
לא לעשות כל שימוש באתר.
2.3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
2.4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2.5. מכון איתן הוא אתר המאפשר קבלת מידע והרשמה לשיעורים, הרצאות ו/או סדנאות בתחום הפסיכולוגיה שגישה אליו, צפייה ורישום בו מתבצע דרך רשת
אינטרנט ודרך הטלפון. אחריותה של החברה אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים שמוזנים למערכת ע"י המשתמשים עצמם (להלן: "השירות").
3. תשלומים בגין רכישה באתר
3.1. התשלום בגין הרשמה לשיעורים הרצאות ו/או סדנאות באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד ויתאפשר למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל ובחו"ל,
של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל ובחו"ל , באמצעותן ניתן לבצע הרשמות באתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של מכון איתן, כאשר תשלום התמורה עבור
ההרשמה לשיעורים הרצאות ו/או סדנאות באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.
3.2. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם להרשמה לשיעורים הרצאות ו/או סדנאות ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי
לרכישה ולגביית התמורה על ידי מכון איתן.
3.3. עם זאת, לגולש אפשרות לבצע הזמנה בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי סביר אחר, ולשלם למכון איתן במזומן או בצ'ק או בהעברה בנקאית, והכל
על-בסיס משא ומתן מסחרי בין מכון איתן למשתתף, ובהסכמת הצדדים.
4. ביצוע הרשמה/הזמנה/רכישה
4.1. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
4.2. לצורך ביצוע הרכישה, הגולש יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה,
ישוב ומיקוד; מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, מספר היחידות מכל מוצר
אותן הוא מבקש לרכוש ואת סכום הרכישה.
4.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות
בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל מכון איתן ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר
הוקלדו על ידי המשתתף.
4.4. מכון איתן מצהירה כי המידע דלעיל, אשר מתקבל מהלקוח הינו לצרכי החיוב והמשלוח, הנו לצרכיי ביצוע עסקה גרידא ולמעט מידע על נתוני האשראי אשר
יימסר לחברות האשראי הנוגעות לעניין והכתובת אשר תימסר לצורך ביצוע משלוח המוצר/ הזמנה, לשיעורים הרצאות ו/או סדנאות לא יועבר לכל צד שלישי. מכון
איתן מתחייב להגן על מידע זה באמצעים הסבירים והמקובלים.
4.5. הקלדת הנתונים כאמור על ידי המשתתף ושליחתם, כמוה כהתחייבות של המשתתף לרכוש את המוצר ולשלם למכון איתן את מחירו הנקוב באתר.
4.6. המשתתף מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר למכון איתן את הסכום בו התחייב המשתתף.
5. ביטול עסקה
5.1 ביטול הרשמה ייעשה תוך 14 יום מקבלת אישור ההרשמה לשיעורים, הרצאות ו/או סדנאות או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר
בפקס / דוא"ל / דואר לכל המאוחר 5 ימים לפני מועד השיעורים, הרצאות ו/או סדנאות בפועל, וכל זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981.
5.2 בעת ביטול ההרשמה שלא עקב אי התאמה, בשל אי קיום השיעורים, הרצאות ו/או סדנאות במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של המשתתף
יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור %5 או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על-חשבון הצרכן.
5.3 בעת ביטול ההרשמה עקב אי התאמה, או בשל ביטול השיעורים, הרצאות ו/או סדנאות במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו
של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
5.4 החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
6. המוצרים באתר ואספקתם
6.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכון איתן.
6.2. מכון איתן רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
6.3. לאחר שבוצעה הרשמה על ידי המשתתף, מכון איתן תשתדל להתחיל לטפל בהרשמה בתוך שעות ספורות ובמידה ובשיעורים, הרצאות ו/או סדנאות
נותרו מקומות פנויים, אזי מכון איתן ישאף כי המשתתף יקבל את אישור ההרשמה בתוך 2 ימי עבודה. במידה והשיעורים, הרצאות ו/או סדנאות יבוטלו
ביוזמת מכון איתן, המשתתף זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי המשתתף, לא תהא
למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי מכון איתן בקשר עם העסקה.
6.4. האתר מקיים בקרה שוטפת על המקומות הפנויים המוצעים למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר
המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך
החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם.
7. התשלום
7.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר למכון איתן לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי המשתתף ויחולו על כך כל התנאים
האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי המשתתף.
7.2. המשתתף לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
7.3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר ו/או נערך מבצע מיוחד מטעם מכון איתן ו/או סוכם אחרת באמצעי
כזה או אחר בין מכון איתן למשתתף על פריסת תשלומים.
8. אחריות
8.1. אחריות מכון איתן למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
8.2. התשלומים באתר מכון איתן מועברים באמצעות חברת הסליקה, נטפיי בע"מ, המשתתף מכיר בזאת כי כל טענה בדבר ביצוע התשלום ו/או האחריות בדבר
החיוב הינם באחריותו של מכון איתן בלבד וכי חברת נטפיי בע"מ הינה ספקית פתרון התשלום בלבד.
8.3. כל טענה בדבר תקפות התשלום ובקשה לביטול תופנה לבית העסק ותהיה באחריותו הבלעדית.
9. כללי
9.1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977. מכון איתן
תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעתה להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף
האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה מכון איתן רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה
לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה.
9.2 למכון איתן הזכות בכל עת להוריד ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מחירם. משתתף שביצע עסקה במחיר מסוים לא יוכל לבקש לקבל את
המוצר במחיר אחר אם לאחר ביצוע ההזמנה על ידו שונה מחיר המוצר.
9.3. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: 1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; 2. אם
יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין; 3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור
ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני
לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
9.4. מכון איתן מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי המשתתף באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי מכון איתן
לגורמים שלישיים חיצוניים.
9.5. מכון איתן תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.
9.6. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של מכון
איתן ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי מכון איתן בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור
מכון איתן בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות
מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של מכון איתן, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות
שימוש. כל הזכויות הינם למעט זכויות קנייניות או רוחניות כאלו או אחרות של חברת האירוח של האתר ו/או חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה.
9.7. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או משתתף כלפי מכון איתן יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב או בירושלים או בחיפה או בבאר
שבע.
10. אבטחת מידע ופרטיות
10.1.מכון איתן מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע
שהעביר המזמין.
10.2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר מתבצעת על-פי תקן PCI בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL
10.3. במקרים שאינם בשליטת מכון איתן ו/או נובעים מכוח עליון, מכון איתן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו,
אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
10.4. מכון איתן מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל-מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.
10.5. מכון איתן מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר מלבד המצוין לעיל מכון איתן מדגיש כי לא יעביר פרטים אלו לצד שלישי.

דילוג לתוכן